Müasir Azərbaycan dili: Morfologiya, sintaksis

Müasir Azərbaycan dili: Morfologiya, sintaksis

Dərs vəsaitinin II hissəsində qrammatika sahəsi, morfologiya və sintaksis
şöbələri, bu şöbələrin tədqiqat obyektinə daxil olan bütün məsələlər: nitq hissələri,
onlara aid olan kateqoriyalar, nitq hissələrinin quruluş xüsusiyyətləri, sintaktik
əlaqələr, söz birləşməsi və cümlə məsələləri, başqasının nitqinin ifadə üsulları
proqram əsasında geniş şəkildə izah olunmuşdur. Vəsait hazırlanarkən Azərbaycan
dilçiliyinin bu sahəyə aid yazılmış ən son mənbələrinə istinad edilmişdir.
Vəsaitdən ali məktəblərin bu fənn tədris edilən digər ixtisaslarının
tələbələri, magistrlər, aspirantlar və müəllimlər də istifadə edə bilərlər.

Format Size
PDF 1.5 MB Download