Müasir Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya

Müasir Azərbaycan dili:   fonetika, yazı, əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya

Dərslikdə müasir Azərbaycan ədəbi dili anlayışı, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənni və onun başga elmlərlə əlagəsi, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənninin şöbələrində öyrənilən məsələlər şərh olunur.
Fonetika, onun məgsəd və vəzifələri, növləri, əhəmiyyəti, Azərbaycan dilinin fonetik guruluşu və fonemlər sistemi, fonetik transkripsiya, səs, səsin fiziki (akustik), fizioloži, ictimai əlamətləri, danışıg səsləri və onların təsnifi, Azərbaycan dilinin saitlər və samitlər sistemi, heca, vurqu, avazlanma, intonasiya, Azərbaycan dilində fonetik hadisə və ganunlar эeniş izah olunur.
Dərslikdə yazı, əlifba, grafika, orfografiya və orfoepiya şöbələrinin öyrəndiyi məsələlər də öz əksini tapır.
Dərslikdən ali məktəblərin tələbələri, müəllimləri, maэistrlər, elmi işčilər, orta məktəb müəllimləri faydalana bilərlər.
Dərslik barədə geyd və təkliflərini čatdıracag ohuculara müəllif gabagcadan öz minnətdarlıqını bildirir.

Format Size
PDF 1.2 MB Download