آذربایجان توپونیم‌شناسلیغی

آذربایجان توپونیم‌شناسلیغی

آذربایجان توپونیم شناسلیغی
عباد ممی زاده آغداشلی
موضوع: نامهای جغرافیایی - ایران - آذربایجان - ریشه شناسی

Format Size
PDF 3.2 MB Download