اردبیل ایالتی‌نین توپونیم‌لری

اردبیل ایالتی‌نین توپونیم‌لری

نام کتاب: اردبیل کندلری (اردبیل ایالتی‌نین توپونیم‌لری)
نویسنده: ع. م. آغداشلی
ویراستار: ندا ممی زاده ینگجه
مصحح: زرین کاظمی
صفحه آرا: بهرام بابایی، عباد ممی‌زاده ینگجه
طراح روی جلد: فریبرز اسمعیلی و ولی‌اله ارجمند
عکس روی جلد: ولی‌اله ارجمند
حروفچینی: غلامعلی پناهنده
تیراژ و قیمت: 1000، 45000 تومن
سال و نوبت چاپ: 1398، اول
انتشارات: انتشارات نباتی با همکاری انتشارات آرچا

Format Size
PDF 2.4 MB Download