آرزی و قنبر

آرزی و قنبر

منظومه ای به زبان ترکی آذربایجانی از حبیب ساهر و برگردان فارسی از حسین محمدزاده صدیق
تهیه و تنظیم: خاطره رضیان
سال نشر: 1389 تهران
شماره کتابشناسی ملی: 3864802
ISBN: 978-600-5559-74-3

Format Size
ZIP 149.0 KB Download