دیوان اشعار ترکی سید عظیم شیروانی همرا با کشف الابیات

دیوان اشعار ترکی سید عظیم شیروانی همرا با کشف الابیات

‫تدوین، مقدمه و حواشی:‬
‫دکتر حسین محمدزاده صدیق‬
‫تبریز- 1386‬
‫انتشارات ندای شمس‬

ISBN: 978- 964- 2688- 01- 2

http://www.duzgun.ir
http://seyedazim.blogfa.com

Format Size
ZIP 3.8 MB Download