یاپراق - آذربایجان شاعیر لرینین تورکی شعرلری

یاپراق - آذربایجان شاعیر لرینین تورکی شعرلری

این برنامه مجموعه اشعار ترکی شعرای نامی آذربایجان برای موبایل میباشد که هزاران بیت از اشعار معروف ترکی را شامل میشود
منبع:

http://bookjar.blogfa.com/

Format Size
ZIP 381.3 KB Download