Azərbaycan tarixi altıncı cild

Azərbaycan tarixi altıncı cild

Azərbaycan milli elmlər akademiyası A.BAKIXANOV adına tarix institutu

Azərbaycan
tarixi
ən qədimdən
bizim eranın III əsri

Bu kitab "Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I cild" (Bakı, Elm, 1998)
nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır
Məsul redaktor:
Iqrar Əliyev
Akademik
آذربایجان تاریخی کیتاب

yeddi cilddə
I cild

Format Size
ZIP 5.3 MB Download