Cəlil məmmədquluzadə əsərləri üçüncü cild

Cəlil məmmədquluzadə əsərləri üçüncü cild

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və
baş redaktoru, Mollanəsrəddinçilər ədəbi məktəbinin banisi Mirzə Cəlil
Məmmədquluzadənin əsərlərinin üçüncü cildinə qüdrətli yazıçının 1917-
1931-ci illərdə çap olunmuş publisistikası daxildir.
Bundan əvvəl nəşr olunmuş çoxcildliklərində Cəlil Məmmədquluzadəyə
aid edilmiş, lakin Mirzə Cəlilə məxsusluğu isbat edilməmiş bəzi publisistika
nümunələri cilddən çıxarılmışdır. Bu cilddə Cəlil Məmmədquluzadənin yüzə
yaxın məqaləsi və felyetonu ilk dəfə oxuculara təqdim olunur.

MÜNDƏRİCAT
Azərbaycan
İdarədən
Qeyrət
Şor
Müftilik məsələsi
Mübarəkbadlıq
Xoşbəxtlik
Aclar
Boğaz məsələsi
Zənçiri-müqəddəs
Bayramlar
Müsəlmanlar silahlanır
Arvadbazlıq
Qorxmayanlar
Rus məxrəci
Millətlər
Ehsan
Bambılılar
Azadiyi-vicdan
Avampəsənd nitqlər
Qondarma bəylər
Şahsevənlər
Millət
Təzvir ustadları
Fahişəxana
Bikarlar məhəlləsi
Tikan
Cavanlara
Firqələr davası
Maarif dostlarına bəşarət
Elanın zərəri
Vətən xadimləri
Qız tərbiyəsi
Mübarək olsun
Dəstə
Ballı badımcan
İranda ləqəblər
Cağəsbi
İlan-qurbağa
Yumşaq-quru
Təzə partilər
Misyonerlər
İanə
Təzə dəyirman
Üç çərək
Tüstü
Əfradi-saleh
Ax, Nikolay!
Məşrubat
Bəla
Dövlətli xanımlar
Təbiət
Molla Nəsrəddin
Çarə lazım!
Teatr işlərimiz
Cəfəngiyat
Möhkəm iplər
Kürk
Cəfəngiyat
Şura
Yaxın Şərq məsələsi
Hədər
Qanı istilər
Rəndə
Ağ çörək və kərə yağ
İnqilab lazım
Yer yoxdur
Ar olsun!
Ziyarət
Gözəl yerlər
Əl quyuları
Neft fəhlələri
Padvod
Düzəldi
Qulağımız qızışıb
İki xəbər
Şikayət
Müqəddəs vətənim
Uşaqlarımız
Nə mərəkə!
Bədbəxtlik
Uşaq teatrı
Pulların danışığı
Ərzaq vergisinin nöqsanları
Əslinə mütabiqdir
Təbiət
Əkin ustadları
Poçt xərci
Vəhşilər
Fəhlə aləmindən
Pambıq
Qısaca
“Eşq mədrəsəsi”
Yadigar
İsa Əleyhüssəlamın möcüzü
Mükafat
Kəmənd
Ağac
Mətbəələr
Müəllim
Mayın biri
Mənə nə!
Qızıl kimi söz
İzhari-təşəkkür
Teatr işləri
Rəşidül – məmalik
Ticarət
Hara düşüm?
“Molla Nəsrəddin” aeroplanı
Qənaət
Qatma-qarışıq
Cümə
Söz pəhləvanı
Məhərrəmlik
Məhərrəmlik
Təziyədarlar
Keçən günlər
Gəncə qiraətxanası
İki dilbər
Savad məktəbləri
Bəxt
İspalkom imtahanı
Dəmir yol
Maarif işləri
Yığıntı
Bistü-həştüm
Yad etməli
Bəhanə
Şütüri-zəman
Qaranlıqda
Şərq qadını
Kimdən ötəri
Uşaqlarımız
“Mini-mini masallar”
Təzə əlifba
Xilafət məsələsi
Orucluq
Üç saat
Su budkaları
Hov
Tehran müxbirimizə
Kooperativ
Cərimə
İnna Lillahi və İnna ileyhi raciun
Dinsizlik
Qız mütribləri
Ay qoçaq mülkədar!
Mühübbi imam
Murdar
Qalife şalvar
Kitab məsələsi
Fars konsulu
Allah, bədnəzərdən saxla!
Ev adları
Təzəi il
Haqq söz
Ticarət naloqu
Uşaq teatrı
Axır çərşənbə
Dindarlıq
Varlılar bayramı
Ticarət malının cinsliyi
Gizlədirlər
İki cür möcüz
Qəribə tapmaca
Tapmaca
Qərardad
İki faciə
Üsuli-tərbiyə
Qonaq(lıq) vermək
Təmizlik
Kəndlilərə yavıq
Qurban bayramı
“Əncüməni-xeyriyyə”
Tulanbar eşşəyi, məxmər palan
Müsəlla
Peyğəmbərlik ya ki kişmiş davası
Ədəbli təziyə
Aşura oğruları
Binamazlıq
Şükür eləməlidir
Bakıdan Qarabağa Naxçıvan malı
Xəbərdarlıq
Unudulmuş elmlər
Piyanskalığın dərmanı
Şəhərə doğru
Hələ dəm alır
Yağış suyu
Təzə müalicə üsulu
İran işləri
Acıqnan
Dəxi nə istəyəcəklər?
Böyük həkimlər
Müsəlla
Ayların adları
Pambıq qiyməti
Zarafat
Əsil məqsəd nə imiş
Moizə
Türkcə kəlmələr haqqında araşdırmalar
Allahın qüdrəti
Bakı nefti
Kimə yalvarım?
Orucluq
Təfavüt
“Sənət və ədəbiyyat”
Vəlvələ
Şadlıq xəbəri
Şəfqət bacısı
Yollarımız
Münacat
Böhtan
Qatıq ağdırmı, qaradırmı?
Siyasət
Xəstəxanaya
Kifayət deyil
Ammalar
Təlimi-doxtəran
Tabut içində
Xəlifələr
Çox eşitməli xəbərlər
Dirsək bilər
Dost
Lotuluq
“Kəndli evi” birinci qonaqlarını necə qəbul etdi?
Xəbərdarlıq
Din əleyhinə təbliğat
Pasport “get-gəli”
Ölüm axtaran
Zəlzələ
Başbilet tapmacası
Fəxr etməli
Əvvəl şəhərdə, sonra kənddə
Bilet satılmasın
Yandım-yaxıldım
Nə dəxli var?
Xala xətrin qalmasın!
Din söhbətləri
İngilis mədəniyyəti
Gözəl millət
Lüğət
Təfavütü yoxdur
O elə – bu belə!
Çox nigaranam
Nisyə mal ötürmək
Latın hürufatı və ingilislər
İsti suya-soyuq suya
Arvad öldürənlər, yaxud “qeyrət”
Özümdən böyük sözlər
Hünərli qadınlar
Namaz üstə
İran “tacir”ləri
Göyçayda maarif əfəndiləri
Kəndə!
Xaç bayramı
Bayquşlar
İnsan və heyvan
Beynəlxalq qadınlar günü
Oruc yeyənlərin və oruc tutanların hesabı
Eşit, inanma!
Yad edirəm
Dəyirman
Uzandırma
Həmi yaxşı, həmi pis, yaxud meymun
Abru
Qızarar
Dinc qulağım, yaxud yeddi il
Mətbuat bayramı, yaxud tacgüzarlıq
Xan hünəri
Bir qətrə göz yaşı
Traktor və Əli şiəsi
Od və su
Yuxum gəlir
Qızdırma müalicəsi
Arvada gücləri çatır
İki möcüz
Ruzi-aşura
İran meyvələri, yaxud əli qələmli vaizlər
Pak neft və murdar neft
Allah var, yaxud çəki daşları
“Kusi-rehlət”
Şura qadınları
Üzr istəyirəm
Din söhbətləri
Qəzalarda yol məsələsi
Əsatiri-əvvəlin
Oktyabr inqilabı və şaxsey
Məşğuliyyət
Müxbirlər
Həmmalül-müqəddəs
Tövhid
Məktəblər
Əsrimizin möcüzələri
Tarix
“Sülhi-əbədi”
Qış xəbərləri
Oruc tutanlar və oruc tutmayanların hesabı
Teatr konfransı
Allah vardır
Növbə gözləmək
Ecazi-Quran
Beynəlxalq qadınlar günü və şəriət
Mərkəz və qəzalar
Leylətül-qədr
Qadağa etmək
“Tiryək”
Sövqi-təbii və yaxud Həcc ziyarəti
Zeynəb
“Darvin”çilik və kommunistlər
Əfqan padşahı
Qurban bayramı və quldur yığıncağı
Xoşbəxt əksinqilabçılar
İnzibati idarə
Təəccüblü işlər
“Cəmdək”
Bitərəflər və din
Ləkə
Allah
Müftə şöhrət
Yaşasın belə millət
Qırmızı hərflər və bistü həştüm
İkinci sənayeləşdirmə istiqrazı
Qoçu xəbərləri
İsgəndəri-kəbirlər
Teatr söhbətləri
Məktəbdə çarşab, yaxud çarşabda məktəb
Çadra və papaq
Kovdanlar
Rişə
Rus keşişləri ilə siğə
Məscid məsələsi
İsa bayramları
Dindar firqəçi yoldaşlar
Pillə-pillə
Fürsət
Barmaq
Hikmətli sözlər
Zəng orada çalınmır
Allah-taalanın sifətləri
Mart qadınlar günü
Qız götürüb qaçmaq
Dinc ol, səbrini dər
Heç vecinə deyil
Ticarət
Göz ağrısı
VI şuralar qurultayı
İşçi teatrı
Yemək bayramı
Heyvan sürüləri
Çətin məsələ
Xurcun və çamadan
Dinsizdirlərmi Azərbaycan kəndliləri?
Mədfən
Qarabağda aşura
Dindarlığın axır nəfəsi
Kooperativ bayramı
Bəxt lazımdır
Gecənin sahibsiz vaxtı
Yoldan azanlar
Artel müdiri
Qarğa-quzğunlar
Din və millət
Sapın ucu Qisas
Peyğəmbərlər
Məscidin sütunu
Allahı “çistka” etmək olarmı?
Səbir
Bakının havası
Xam xəyal edirlər
Fırıldaq baş tutmadı
Təmizlik
Olaydı-olmayaydı
Gəl savaşaq
Başını piyliyim
Namaz qılan və tramvay çəkən
Vəhdaniyyət
Oktyabr kimin bayramıdır?
Yaponiya və biz
Köhnə sözlər
Müsəlmançılıq
Dünya və axirət
Mövludi-İsa
Molla əminin təklifi
Va şəriəta, yaxud ingilis politikası
Bəlkə də səhv edirəm, qoy desinlər!
İngilis hökuməti və din söhbətləri
Torpaq
Bakı kəndlərində
Xırda xəbərlər
İzahlar

Format Size
PDF 1.0 MB Download