آدن و آدم

آدن و آدم

آدن و آدم
به همراه تاریخچه ای دربارة شبکه های عصبی مصنوعی
عبدالرضا جغتایی
پاییز ۱۳۸۲
ADAN and ADAM
Abdolreza Joghataie
Fall 2003

Format Size
ZIP 876.1 KB Download